تضمین کیفیت

خدمات واحد تضمین کیفیت

  • تهیه مستندات مربوط به داده ها
  • تهیه و تنظیم دستورالعمل های مربوط به بازرسی ضمن تحقیق برای دستیابی به آخرین استاندارد ها
  • تهیه و تنظیم فرم های مستند سازی به منظور ضمیمه نمودن در پرونده نهایی پروژه

لطفا از طریق تکمیل فرم زیر خدمات مورد درخواست خود را ارسال نمایید.

فرم ارتباط با واحد تضمین کیفیت

بالا