تولید

خدمات تولیدی

  • ساخت محیط کشت جهت فروش به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های متقاضی
  • ساخت تریپسین جهت فروش به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های متقاضی
  • پرکنی محصول های مایع دارویی
  • لیوفیلیزه نمودن محصولات مایع دارویی
  • برچسب زنی ویال های حاوی محصولات دارویی
  • بسته بندی محصولات دارویی

فرم درخواست خدمات تولیدی

33%

مشخصات

فیلینگ و لیوفیلیزه

لیبلینگ و بسته بندی

بالا